Monday, February 15, 2016

Thầy Thông Lai hoá giải thêm một trường hợp bị ma nhập bằng lòng từ bi

Mở đầu nói sơ về bệnh nhân rồi phút 11 trì Chú, phút 32 tiếp theo giảng về trường hợp này rất là hay....Click vào số 1 để nghe
Làng A Di Đà Conroe "Tiền Pháp Hội Đàn Tràng Dược Sư" Feb 06, 2016 [1]

Tiếp theo là giảng các bài pháp về Bồ Tát Duy Ma Cật rất hay....
Làng A Di Đà Conroe, Pháp Thoại Kinh Duy Ma Cật "Thông Đạt các Pháp Phương Tiện" trong Pháp Hội "Đàn Tràng Dược Sư" Feb 11, 2016 [1] [2] [3]